ب/ ت / ث

ب

Open-door

Open-door

الباب المفتوح

Papaverine

Papaverine

بابا فيرين (مضاد ألم)

Prodromique

Prodromal

بادري

Barbiturate

Barbiturique

باربيترات (منومات)

Bardet-Biedi

Bardet-Biedi

بارديه- بيدي

Adult

Adulte

بالغ

Avarice

Avarice

بخل

Primitivism

Primitivisme

بدائية

Stercoral

Stercoraire

برازي

Paludism

Paludisme

برداء

Frigidity

Frigidité

برودة

Anaphrodizia

Anaphrodisie

برودة جنسية

Psychodrama

Psychodrame

بسيكودرام

Psylocybine

Psylocybine

بسيلوسيبين (نبتة مخدرة)

Leucotimie

Leucotomie

بضع الفص الجبهي

Brady

Brady

بطء

Bradyesthesia

Bradyesthésie

بطء الإحساس

Bradypsychia

Bradypsychie

بطء التفكير

Bradyartheria

Bradyarthérie

بطء التلفظ

Bradyaphasia

Bradyaphasie

بطء الحديث

Bradykinesia

BradyKinésie

بطء الحركة

Bradylalia

Badylalie

بطء الكلام

Bradyphasia

Bradyphasie

بطء النطق

Cerebral Ventriculus

Ventricule cérébral

بطين دماغي

Post-operative

Post-opératif

بعد الجراحة

Post-mortem

Post-mortum

بعد الممات

Post-partum

Post-partum

بعد الوضع

Post-natal

Post-natal

بعد الولادة

Prostitution

Prostitution

بغاء

Pellagra

Pellagre

بلغرة

Idiocy

Idiotie

بله

Idiocy (amaurotic)

Idioties amaurotiques

بله كماني

Puberty

Puberté

بلوغ

Macrogenitosmia (precocious)

Macrogénitosmie précoce

بلوغ مبكر

Penthotal

Penthotal

بنتوتال

Benzodiazepine

Benzodiazepine

بنزوديازيبين

Structure

Structure

بنية

Bestiality

Bestialité

بهيمية

Bovarysm

Bovarysme

بوفاريه

Peptide (cerebrals)

Peptides cérébreaux

بيبتيدات دماغية

Neuropeptides

Neuropeptides

بيبتيدات عصبية

Beta

Betta

بيتا (موجة دماغية)

Butyrophenone

Butirophénone

بيتيروفينون (معقلات)

Homocystinuria

Homocystinurie

بيلة هوموسيستينية

Peyoti

Peyoti

بيوتي (مخدر)

 

ت

Stuttering

Bégaiement

تأتأة

Logoclonia

Logoclonie

تأتأة نبرية

Immaturity

Immaturité

تأخر النضج

Tarentalism

Tarentalisme-Trantisme

تارانتالية

Self-Assertion

Assertion

تاكيد الذات

Psychic abatement

Ralentissement psychique

تباطؤ نفسي

Depersonalisation

Dépersonnalisation

تبدد الشخصية

Dependance

Dépendance

تبعية

Pharmacodependance

Pharmacodépendance

تبعية الدواء

Adoption

Adoption

تبني

Acculturation

Acculturation

تثاقف

Fixation

Fixation

تثبيت

Somatization

Somatisation

تجسيد

Aerophagy

Aérophagie

تجشؤ

Gonocephalie

Gonocephalie

تحدب الجمجمة

Provocation

Provocation

تحرش

Photosensibility

Photosensibilité

تحسس ضوئي

Eugenic

Eugénique (Eugénisme)

تحسين النسل

Lysencephaly

Lysencéphalie

تحلل الدماغ

Oniro analysis

Oniro-analyse

تحليل أحلام

Transactional Analysis

Analyse Transactionnelle

تحليل تصالحي

Hypnoanalysis

Hypnoanalyse

تحليل تنويمي

Psycho-Analysis

Psychanalyse

تحليل نفسي

Nacro-Analysis

Narco-analyse

تحليل نفسي تنويمي

Oniro-analysis

Oniro-analyse

تحليل نوامي

Daseinalysis

Daseinanalyse

تحليل وجودي

Weckanalysis

Weck's analyse

تحليل يستخدم الأمفيتيا مين

Tolerance

Tolérance

تحمل

Etherisation

Ethérisation

تخدير بالأثير

Carbonarcosis

Carbonarcose

تخدير بالكربون

Electroencephalo graphic Narcosis

Narcose-Electro-encéphalographique

تخدير (تخطيط الدماغ مع)

Electro-Narcosis

Electro-narcose

تخدير كهربائي

Cacolalia

Cacolalie

تخريف

Crossing over

Enjambement

تخط

Ultrasound - Encephalography

Ultrasonoencéphalographie

تخطيط دماغ بالموجات فوق الصوتية

Electrocorticogram (quantitativ)

Electrocorticogramme quantitative

تخطيط دماغي كمي

Electromyography (E.M.G)

Electromyographie (E.M.G)

تخطيط العضلات

Electrocorticogram

Electrocorticogramme

تخطيط لحاء الدماغ

Mental Retardation

Arriération intellectuelle

تخلف ذهني

Retard affective

Arriération affective

تخلف وجداني

Association of ideas

Association des idées

تداعي الأفكار

Gradual stage

Stage

تدرج

Training Autogen

Training autogène

تدريب الاسترخاء الذاتي

Deterioration

Détérioration

تدهور

Oculogyric

Oculogyre

تدوير

Cryptomnesia

Cryptomnésie

تذكر خبيء

Ecforia

Ecforie

تذكر المنسيات

Intellectualisation

Intellectualisation

تذهين

Zoopsia

Zoopsie

ترائي الحيوان

Photopsia

Photopsie

ترائي ضوئي

Intellectual weakening

Affaiblissement intellectuel

تراجع ذهني

Orthophrenia

Orthophrénie

تربية ذهنية

Supervized education

Education surveillée

تربية مراقبة

Logopedie

Logopédie

تربية النطق

Orthopsychopedic

Orthopsychopédique

تربية نفسية للطفل

Hypnopedie

Hypnopédie

تربية النوم

Rationalization

Rationalisation

ترشيد

Trihexyphenidyle

Trihexyphénidyle

تريهيكسي فينيديل (مضادات انهيار)

Falsification (Mnesic)

Falsification mnésique

تزوير ذكروي

Sublimation

Sublimation

تسام

Platicephalie

Platicephalie

تسطح الجمجمة

Clinocephalie

Clinocéphalie

تسطح الدماغ

Admission

Admission

تسليم

Carbon monoxyde intoxication

Intoxication par l'oxyde de carbone

تسمم بغاز الكربون

Thyreotoxicosis

Thyréotoxicose

تسمم درقي

Rationalism (morbid)

Rationalisme morbide

تسويغ مرضي

Conditioning

Conditionnement

تشريط

Zoomorphism

Zoomorphisme

تشكل حيواني

Spasm a flexure

Spasme en flexion

تشنج انحنائي

Opistotonos

Opistotonus

تشنج ظهري

Deformity

Déformation

تشوّه

Encephalodysmorphism

Encéphalodysmorphisme

تشوهات شكل الدماغ

Credibility

Crédibilité

تصديقية

Covered

Couvert

تصرف مستتر

Sclerosis amyotrophic lateral

Sclérose latérale amyotrophique

تصلب جانبي ضموري

Sclerosis tuberculous (Bourneville)

Sclérose tubéreuse de Bourneville

تصلب درني (سلّي)

Laminar sclerosis (Morel)

Sclérose laminaire de Morel

تصلب الرقائق (موريل)

Sclerosis arterial Cerebrale

Aterosclérose cérébrale

تصلب شرايين الدماغ

Sclerosis multiple

Sclérose multiple

تصلب متعدد

Sclerosis disseminated

Sclérose en plaques

تصلب منتثر

Dissimulation

Dissimulation

تصنع

Mental-Disorders Classification

Classification des troubles mentales

تصنيف الاضطرابات

D.S.M.  IV

D.SM-IV

التصنيف الأميركي للأمراض النفسية - الطبعة-4 -

Tomography

Tomographie

تصوير الاورام

Magnetic Resonance Immagining

M.R.I

تصوير بالرنين المغناطيسي

Ventriculography

Ventriculographie

تصوير البطين الدماغي

Cerebral pneumography

Pneumographie cérébrale

تصوير الدماغ بعد حقنه بالهواء

Eidetism

Eidétisme

تصوير ذكروي

Cerebral Angiography

Angiographie cérébral

تصوير شعاعي لأوعية الدماغ

Encephalography (Gaseous)

Encéphalographie gazeuse

تصوير شعاعي للدماغ (عن طريق حقن الهواء)

Arteriography

Artiériographie

تصوير شعاعي للشرايين

Scaner

Tomodensitométrice

تصوير طبقي محوري (سكانر)

Ganglioplegic

Ganglioplégiques

تضخم العقد الليمفاوية

Craniostenosis

craniosténose

تضيق الجمجمة

Hyperthymie

Hyperthymie

تطرف المزاج

Cartharsis

Catharsis

تطهير-تطهيري

Demonstrativ

Démonstratif

تظاهري

Contradicition

Contradiction

تعارض

Empathy

Empathie

تعاطف مع الغير

Etheromania

Ethéromanie

تعاطي الكحول

Drogomania

Drogomanie

تعاطي المخدرات

Standardization

Standardisation

تعيير

Graphism

Graphisme

تعيير بالكتابة

Corporal expression

Expression corporelle

تعيير جسدي

Scotomisation

Scotomisation

تعتيم

Transivitism

Transivitisme

التعدية

False recognition

Fausses reconnaissances

تعرفات خاطئة

Agraphia

Agraphie

تعسر الكتابة

Mentalisation

Mentalisation

تعقيل

Sterilization

Stérilisation

تعقيم

Azoophilia

Azoophylie

تعلق بالرموز الجنسية

Addiction

Addicton

تعلق بالمخدر

Imitation Learning

Apprentissage par imitiation

تعلم بالتقليد

Didactic

Didactique

تعليمي

Compensation

Compensation

تعويض

Over-Compensation

Surcompensation

تعويض زائد

Artificial alimentation

Alimentation artificielle

تغذية اصطناعية

Gavage

Gavage

تغذية فمية جبرية

Gatism-Gatos

Gatism-Gatos

تغوط لا ارادي

Encopresia

Encoprésie

تغوط ليلي لا ارادي

Language

mal-adjustment

Langage (modification chez les malades mentaux)

تغيرات الحديث لدى المرضى العقليين

Astazia

Astasie

تغيف (استحالة الوقوف)

Astaso-Abasia

Astaso - abasie

تغيف-لا خطو (استحالة الوقوف والمشي)

Desagregation (psych)

Désagrégation psychique

تفـتت نفسي

Interpretation

Interprétation

تفسير

Acting out

Passage à l'acte

تفعيل

Introspection

Introspection

تفكر ذاتي

Dissociation

Dissociation

تفكك-انفصام

Schizoparaphasia

Schizoparaphasie

تفكك الكلام

Retreat

Retraite

تقاعد

Marasmus

Marasme

تقحل (هزال)

Autovalorisation

Autovalorisation

تقدير الذات

Variability

Variabilité

تقلب

Lability

Labilité

تقلقل

Echomimia

Echomimie

تقليد الإيماءات

Echokinesia

Echokinésie

تقليد الحركات

Echopathy

Echopathie

تقليد عوارض المرض

Aphrodisia

Aphrodisie

تقوية الباه

Integration

Intégration

تكامل

Alexythymia

Alexythymie

تكتم (كتم الإنفعالات-مفهوم نفسدي شامل)

Condensation

Condensation

تكثيف

Cataphasia

Cataphasie

تكرار التعابير

Pali

Pali

تكرار واعادة مقطع

Palikinesia

Palikinésie

تكرار الحركة

Palipraxia

Palipraxie

تكرار حركات عشوائية

Iteration

Itération

تكرار الحركة الواحدة

Paligraphia

Paligraphie

تكرار كتابة المقاطع

Palilalia

Palilalie

تكرار مقاطع الكلام

Palilogia

Palilogie

تكرار منطقي

Palinphrasia

Palinphrasie

تكرار نهايات الكلمات

Stereotypy

Stéréotypies

تكرارية نمطية

Tetania

Tétanie

تكزز

Manierism

Maniérisme

تكلف

Adaptation

Adaptation-Adaptivité

تكيف (قابلية أل)

Stammering

Balbusme

تلعثم-تأتأة

Mental Automatism

Automatisme mental

تلقائية عقلية

Surstimulation

Surstimulation

تمارض مبالغ

Vital contact

Contact vital

تماس حياتي

Identification

Identification

تماهي (توحد)

Hystrionism

Hystrionisme

تمثيلي-هيستيري

Nursing

Nursing

تمريض

Theatralism

Théâtralisme

تمسرحية

Tachykinesia

Tachykinésie

تململ حركي

Syndrome

Syndrôme

تناذر

Syndrome (Subjective Traumatic)

Syndrôme subjectif des traumatisés

تناذر الأحاسيس الذاتية للمرضوض

Syndrome (Edward)

Syndrôme d'Edward

تناذر ادوارد

Syndrome (Agitant Merasthenia)

Syndrôme de Mérasthénie agitante

تناذر الارجل المتململة

Syndrome (1st wife)

Syndrôme (1ère femme)

تناذر الزوجة الأولى

Syndrome (Trap car)

Syndrôme de la voiture piégée

تناذر السيارة المفخخة

Syndrome (Dyskinetic-Hyperton)

Syndrôme de Dyskinétique-Hypertone

تناذر اضطراب حركي- مفعم

Syndrome (Hyperkinetic)

Hyperkinétique

تناذر افراط حركي

Syndrome (Ellis)

Syndrôme d'Ellis

تناذر اليس

Syndrome (Babinski)

Syndrôme d'Anton Babinski

تناذر انطوان بابنسكي

Syndrome (Aparnetic)

Syndrôme d'Aparnétique

تناذر الانكار

Syndrome (Ekborn)

Syndrôme d'Eckborn

تناذر ايكبورن

Syndrome (Patau)

Syndrôme de Patau

تناذر باتو

Syndrome (Parkinson)

Syndrôme de Parkinson

تناذر باركنسون

Syndrome (Briquet)

Syndrôme de Briquet

تناذر بريكيه

Syndrome (Boas-Mathieu)

Syndrôme de Boas-Mathieu

تناذر بواس-ماتيو

Syndrome  (Boudouresque)

Syndrôme de Boudouresque

تناذر بودوريسك

Syndrome (Bonner-Morsier)

Syndrôme de Bonner-Morsier

تناذر بونيه-مورسييه

Syndrome (Bers-Conard)

Syndrôme de Bers-Conard

تناذر بير-كونار

Syndrome (Pellizi)

Syndrôme de Pellizi

تناذر بيلليزي

Syndrome (Syntonic)

Syndrôme de Syntonique

تناذر تناغم

Syndrome (Turner)

Syndrôme de Turner

تناذر تورنر

Syndrome (Frontal)

Syndrôme Frontal

تناذر جبهوي

Syndrome (Parietal)

Syndrôme Pariétal

تناذر جداري

S.P.E.M.A.

S.PEMA (Guiraud)

تناذرات جيرو

S.A.A.A.

S.A.A.A.

تناذر حبسي عمهي

Syndrome (Gille de la Tourette)

Syndrôme Gille de la Tourette

تناذر الحركات اللاارادية

Syndrome (Confusional)

Syndrôme Confusionnel

تناذر الخبل

Syndrome (Malignant)

Syndrôme Maligne

تناذر خبيث

Syndrome (Down)

Syndrôme Down

تناذر داون

Syndrome (Syphilitic)

Syndrôme Syphilitique

تناذر سفلس

Syndrome (Slater-Beard)

Syndrôme de Slater-Beard

تناذر سلاتر-بيرد

Syndrome (Sereiski)

Syndrôme de Sereiski

تناذر سيريسكي

Syndrome (Sérieux-Capgras)

Syndrôme  de Sérieux-Capgras

تناذر سييرييه-كابغرا

Syndrome (Strunkov)

Syndrôme de Strunkov

تناذر شترينكوف

Syndrome (Pseudo-bulbar paralysis)

Syndrôme de Paralysie Pseudo-bulbaire

تناذر شلل بصيلي كاذب

Syndrome (Cri du chat)

Syndrôme de Cri du chat

تناذر صرخة القط

Syndrome (Neuro-motor)

Syndrôme de Neurone moteur

تناذر عصبون حركي

Syndrome (Asthenic)

Syndrôme d'Asthénique

تناذر العياء

Syndrome (Ganser)

Syndrôme de Ganser

تناذر غانسر

Syndrome (Grestmann)

Syndrôme de Gerstmann

تناذر غرستمان

Syndrome (Gutierez-Noriego)

Syndrôme de Gutierez, Noriego

تناذر غيتياريز-نورييغو

Syndrome (Guillain-Thaon)

Syndrôme de Guillain-Thaon

تناذر غيللن-تاون

Syndrome (Vatel)

Syndrôme de Vatel

تناذر فاتل (تفجر الخوف)

Syndrome (Falta)

Syndrôme de Falta

تناذر فالتا

Syndrome (Hyperkinetic-Hyperton)

Syndrôme de Hyperkinétique-Hypertone

تناذر فرط حركي-مفعم

Syndrome (Parietal)

Syndrôme Pariétal

تناذر الفص الجانبي

Syndrome (Neuro-anemie)

Syndrôme Neuro-anémique

تناذر فقر دمي-عصبي

Syndrome Hebephrenic

Syndrôme Hébéphrénique

تناذر فندي

Syndrome (Elfenor)

Syndrôme d'Elfenor

تناذر الفنور

Syndrome (Foster-Kenedy)

Syndrôme de Foster-Kenedy

تناذر فوستر-كينيدي

Syndrome (Von Weiwsacher)

Syndrôme de Von Weiwsacher

تناذر فون فايفساشر

Syndrome (Wernicke)

Syndrôme de Wernicke

تناذر فيرنيكيه

Syndrome (Occipital)

Syndrôme Occipital

تناذر قحفي

Syndrome (Kandinski-Clerambault)

Syndrôme de Kandinski Clérambault

تناذر كاندينسكي-كليرامبو

Syndrome (Klei-Lewis)

Syndrôme de Kelin-levis

تناذر كلاين-ليفيس

Syndrome (Kleever-Buey)

Syndrôme de Kluver-Buey

تناذر كلوفر-بوييه

Syndrome (Clerambaut)

Syndrôme de Clerambault

تناذر كليرامبو

Syndrome (Klinefelter's)

Syndrôme de Klinenfelter

تناذر كلينفيلتر

Syndrome (Cotard)

Syndrôme de Cotard

تناذر كوتار

Syndrome (Korsakoff)

Syndrôme de Korsakoff

تناذر كورساكوف

Syndrome (Akinetic)

Syndrôme Akinétique

تناذر لا حركي

Syndrome (Akineto-Hyperton)

Syndrôme Akinéto-Hypertone

تناذر لا حركي مفعم

Syndrome (Laurence-Moon-Biedel-Bardet)

Syndrôme de Laurence-Moon-Biedel-Bardet

تناذر لورنس-موون-بييديل-بارديه

Syndrome (Marchiava-Bignami)

Syndrôme de Marchiava-Bignami

تناذر مارشيفا-بيغنامي

Syndrome (Hypochondriac)

Syndrôme Hypochondriaque

تناذر مرافي

Syndrome (Exterior action)

Syndrôme Action extérieure

تناذر المفعول الخارجي

Syndrome (Morsier)

Syndrôme de Morsier

تناذر مورسييه

Syndrome (Morgani stewart-Morel)

Syndrôme de Morgani stewart-Morel

تناذر مورغاني-سيوارت-موريل

Syndrome (Morel) (Sclerosis Laminar)

Syndrôme de Morel (Sclérose laminaire de)

تناذر موريل (تصلب الرقائق)

Syndrome (Munchausen)

Syndrôme de Munchausen

تناذر مونشاوسين

Syndrome (Munch Jaussen)

Syndrôme de Munch Jaussen

تناذر مونخ-جاوسن

Syndrome (Minkowski)

Syndrôme de Minkowski

تناذر مينكوفيسكي

Syndrome (Neuroleptics)

Syndrôme Induits des Neuroleptiques

تناذر ناجم عن المعقلات

Syndrom (Lasthenie Frejol)

Syndrôme Lasthénie de Frejol

تناذر النزف الارادي

Syndrome (Systematic)

Syndrôme Systématique

تناذر نظامي

Syndrome (Pseudobulbar)

Syndrôme Pseudobulbaire

تناذر نظير البصيلي

Syndrome (Havelock-Ellis)

Syndrôme de Havelock-Ellis

تناذر هافيلوك-اليس

Syndrome (Heidenhain)

Syndrôme de Heidenhain

تناذر هايدنهاين

Syndrome (Systematisation) (Delir)

Syndrôme Systématisation (Délires Systématisés)

تناذر هذيانات منظمة

Syndrome (Pyramidal)

Syndrôme Pyramidal

تناذر هرمي

Syndrome (Hurler's)

Syndrôme de Hurler

تناذر هورلر

Syndrome (Hic)

Syndrôme de Hic

تناذر هيك

Syndrome (Waardenburg0

Syndrôme de Waardenburg

تناذر واردنبرغ

Syndrome (West)

Syndrôme de West

تناذر ويست

Syndrome (Genetics)

Syndrôme Génétiques

تناذرات خلقية

Syndrome (Chromosomics)

Syndrôme Chromosomiques

تناذرات صبغية

Syndrome (Psychiatrics)

Syndrômes Psychiatriques

تناذرات طبنفسية

Syndrome (Neurologics)

Syndrômes Neurologiques

تناذرات عصبية

Stimulation

stimulation

تنبيه

Azotemia

Azotémie

تنترج الدم

Dopage

Dopage

تنشيط بالأدوية

Laryngoscopy

Laryngoscopie

تنطير الحنجرة

Family planning

Planny familial

تنظيم الأسرة

Collectionism

Collectionnisme

تنظيم مجموعات

Abreaction

Abréaction

تنفيس

Scopochloralosis

Scopochloralose

تنفيس بالتخدير

Epuration

Epuration

تنقية

Hypnocatharsis

Hypnocatharsis

تنويم تطهيري

Hypnodrame

Hypnodrame

تنويم درامي

Hypnosis

hypnose

تنويم مغناطسي

Hypnotism

Hypnotisme

تنويمي

Collapsus

Collaps

تهاوي

Tinnitus

Acouphène

تهيؤات سماع الضوضاء (طنين)

Bigeming

Emellité

توأمة

Twins

Jumeaux

توائم

Frequency

Fréquence

تواتر

Consent

Consentement

توافق جماعي

Orientation

Orientation

توجيه

Sequestration

Séquestration

توشظ

Contra-investissement

Contre-investissement

توظيف مضاد

Phosphene

Phosphène

توماض (صورة مضيئة وهمية)

Thiamine

Thiamine

تيامين

Thyphoïde

Thyphoïde (fièvre)

تيفوئيد (حمى)

Typhus

Typhos

تيفوس

Exanthematous Thyphus

Thyphus exanthémateux

تيفوس طفحي

Thiosulfate

Thiosulfate

تيوسلفات

Thioxantene

Thioxantène

تيوكسانتان (عائلة معقلات)

ث

Depressive triad

Triade dépressive

ثالوث انهياري

Maniacal triad

Triade maniacale

ثالوث هوسي

Embolalia

Embolalie

ثرثرة

Logorrhea

Logorrhee

ثرثرة (سيلان النطق)

Lacunar state

Lacunaire (état)

ثغرات الوعي (حالة)

Callous

Calleux

ثفني

Tricyclic

Tricycliques

ثلاثية الحلقات

Drunkenness

Ivresse

ثمالة

Bipolar

Bipolaire

ثنائي القطب

Ambivalence

Ambivalence

ثنائية العواطف