د - ذ - ر - ز

د

Brucellosis

Brucelloses

داء البروسيلات

Leptospirosis

Leptospiroses

داء البريمات

Rickettsiosis

Rickettsioses

داء الريكتيسيات

Colibacillosis

Colibacillose

داء العصيات القولونية

Amibiasis

Amibiase

داء المتمورات

Trypanosomiasis

Trypanosomiase

داء المثقبيات

Echinoccosis

Echinoccose

داء المشوكات

Toxoplasmosis

Toscoplasmose

داء المقوسات

Zona

Zona

داء المنطقة (زوستر)

Endogenous

Endogène

داخلي المنشأ

Adrenomimetic

Adrénomimétique

داعم الكظرين

Sympathomimetic

sympathomimétique

داعم الودي

Motive

Motif

دافع

Motivation

Motivation

دافعية

Significant

Significant

دال

Goitre

Goitre

دراق

Wecksler (scale)

Wecksler (échelles de)

درجات وكسلر

Lactation

Lactation

در الحليب

Obtusion

Obtusion

دغش

Obnubilation

Obnubilation

دغش (الوعي)

Anancastic

Anancastique

دفع قسري

Acromicria

Acromicrie

دقة الأطراف

Acrocephalie

Acrocèphalie

دقة المخ - الجمجمة

Delta

Delta

دلتا

Brain, Encephalon

Encéphale

دماغ

Oligoencephalon

Oligoencéphal

دماغ ناقص

Cerebrotonia

Cérébrotonie

دماغي-نشط

Analeptic

Analeptique

دواء منشط

Vertigo

Vertige

دوار

Kinetosis

Kinétose

دوار الحركة والنقليات

Dopamine

Dopamine

دوبامين

Sakel cure

Sakel (cure de)

دورة ساكل (علاج بالليتيوم)

Psychoanalysis cure

Cure Psychanalytique

دورة علاج تحليلي

Sleeping cure

Sommeil (cure de)

دورة النوم العلاجية

Subnarcosis

Subnarcose

دون التخدير

Donquichotism

Donquichotisme

دونكيشوتيه

Cycloid

Cycloide

دويري

Dialysis

Dialyse

ديال

Hemodialysis

Hémodialyse

ديلزة الدم

ذ

Solipsism

Solipsisme

ذاتوية

Memory

Mémoire

ذاكرة

Climacterium

Climacterium

ذروة رجولية

Pavor Nocturn

Pavor Nocturn

ذعر ليلي نوامي

Intelligence

Intelligence

ذكاء

Androgenic

Androgène

ذكار

Mnesic

Mnésique

ذكروي

Psychosis

Psychose

ذهان

Psychosis (reactive)

Psychose réactionelle

ذهان ارتكاسي

Psychosis (azometic)

Psychose azotémique

ذهان ازوتيمي

Psychosis (Amuck)

Psychose Amuck

ذهان اموك

Psychosis (acute degenerative)

Psychose aigue dégénérative

ذهان انحطاطي حاد

Psychosis (depressive)

Psychose dépressive

ذهان انهياري

Pharmacopsychosis

Pharamacopsychose

ذهان الأدوية

Psychosis (senile recremination)

Psychose de recrimination sénile

ذهان الاستنكار الشيخوخي

Psychosis (carceral)

Psychose carcérale

ذهان الاعتقال

Psychosis (passional)

Psychose passionelle

ذهان الانحياز

Psychosis  (infectious)

Psychose infectieuse

ذعان التهابي

Psychosis (involution)

Psychose d'involution

ذهان انتكاسي

Psychosis (experimental)

Psychose expérimentale

ذهان تجريبي

Psychosis (acute imaginative)

Psychose imaginative aigue

ذهان تخيلي حاد

Psychosis (toxic)

Psychose toxique

ذهان تسممي

Psychosis (symbiotic)

Psychose symbiotique

ذهان تكافلي

Somatopsychosis

Somatopsychose

ذهان جسدي

Psychosis (acute)

Psychose aigue

ذهان حاد

Psychosis (motility)

Psychose de motilité

ذهان الحركية

Psychosis (Cyclothymic)

Psychose cyclothymique

ذهان دوري

Psychosis (bipolar)

Psychose bipolaire

ذهان دوري (ثنائي القطب)

Psychosis (traumatic)

Psychose traumatique

ذهان رضي

Psychosis (spiritualistic)

Psychose spirite

ذهان روحاني

Psychosis (lactation)

Psychose de lactation

ذهان الرضاعة

Psychosis (senil)

Psychose sénile

ذهان شيخوخي

Psychosis (infantil)

Psychose infantile

ذهان طفلي

Psychosis (familial)

Psychose familiale

ذهان عائلي

Psychosis (organic)

Psychose organique

ذهان عضوي

Psychosis (paranoïd)

Psychose paranoïde

ذهان عظامي

Psychosis (encephalitic)

Psychose encéphalitique

ذهان عقب التهاب دماغي

Vesania-Insanity

Vésanie

ذان عقلي

Psychosis (colibacillus)

Psychose colibacillaire

ذهان العصية القولونية

Psychosis (Windigo)

Psychose Windigo

ذهان العفاريت

Psychosis (loving)

Psychose amoureuse

ذهان غرامي

Psychosis (schioaffective)

Psychose schizo-affective

ذهان فصامي-مزاجي

Psychosis (presenile)

Psychose présénile

ذهان قبل شيخوخي

Psychosis (alcoholic)

Psychose alcoolique

ذهان كحولي

Psychosis (Korsakoff's)

Psychose korsakoff

 ذهان كورساكوف

Psychosis (asymptomatic)

Psychose asymptomatique

ذهان لا اعراضي

Psychosis (oniroprivative)

Psychose oniroprive

ذهان لا نوامي

Psychosis (derealistic)

Psychose déréaliste

ذهان لا واقعي

Psychosis (intermittent)

Psychose intermittente

ذهان متقطع

Psychosis (periodic)

Psychose périodique

ذهان مرحلي

Psychosis (affective)

Psychose affective

ذهان مزاجي

Psychosis (chronic)

Psychose chronique

ذهان مزمن

Psychosis (infectious)

Psychose infectieuse

ذهان معدي

Psychosis (associated)

Psychose associée

ذهان مشترك

Allopsychosis

Allopsychose

ذهان مغاير

Psychosis (claimant)

Psychose revendicatrice

ذهان المطالبة

Psychosis (paralogical)

Psychose paralogique

ذهان نظير المنطقي (زوري)

Psychosis (puerperal)

Psychose puerpéral

ذهان نفاسي

Psychosis (sensoriel)

Psychose sensorielle

ذهان نفسي-حسي

Psychosis (hormonal)

Psychose délirante aigue

ذهان هذياني حاد

Psychosis (hormonal)

Psychose hormonale

ذهان هرموني

Psychosis (hallucinatory)

Psychose hallucinatoire

ذهان هلاسي

Psychosis (maniac)

Psychose maniaque

ذهان هوسي

Psychosis (maniac-depressive)

Psychose maniaco-depressive

ذهان هوسي انهياري

Psychosis (functional)

Psychose fonctionelle

ذهان وظيفي

Psychotic

Psychotique

ذهاني

Intellect

Intellect

ذهن

Stupor

Stupeur

ذهول

Dilemma

Dilemme

ذو حدين

 

ر

Nystagmus

Nystagmus

رأرأة

Scaphocephaly

Scaphocéphalie

رأس زورقي

Phagiocephaly

Phagiocéphalie

رأس غير متوازي

Natiocephaly

Natiocéphalie

رأس مخروطي

Fantasmascopie

Fantasmascopie

رؤية الأشباح

Thymoanaleptics

Thymoanaleptiques

رافعات المزاج

Somnambulism

Somnambulisme

رباص

Double  bind

Double lien (double bind)

رباط تواصلي مزدوج

Retrograde

Rétrograde

رجوعي

Uterus

Utérus

رحم

Reactional

Réactionnel

رد فعلي

Reaction

Réaction

ردة الفعل

Carceral reactions

Réactions carcérales

ردود فعل الاعتقال

Baresthesia

Baresthésie

رزن (احساس بالضغط)

Drawing

Dessin

رسم

Mental background

Fond mental

رصيد عقلي

Contusion cerebrale

Contusion cérébrale

رضة دماغية

Cranial Traumatism

Traumatismes crâniens

رضوض الجمجمة

Desire

Désir

رغبة

Rejection

Réjection

رفض

Alimentary refuse

Refus alimentaire

رفض غذائي

Control of birthrate

Contrôle des naissances

رقابة الولادات (تحديد النسل)

Saint-Guy dance

Danse de Saint-Guy

رقص سان غي (زفن)

Symbol

Symbole

رمز

Phobia

Phobie

رهاب

Belonephobia

Belonéphobie

رهاب الإبر

Paralypophobia

Paralypophobie

رهاب الاتهام بالإهمال المهني

Catisophobia

Catisophobie

رهاب الأثابة

Hypnegeophobia

Hypnégéophobie

رهاب الإجابة

Xenophobia

Xénophobie

رهاب الأجانب

Erythrophobia

Erythrophobie

رهاب احمرار الوجه

Ereuthophobia

Ereuthophobie

رهاب احمرار الوجه

Oxiphobia

Oxiphobie

رهاب الأدوات الحادة

Aihmophobia

Aihmophobie

رهاب الأدوات الحادة

Pharmacophobia

Pharmacophobie

رهاب الأدوية

Ponophobia

Ponophobie

رهاب الإرهاق

Mythophobia

Mythophobie

رهاب الأساطير

Acrophobia

Acro

رهاب الأساطير

Vomitophobia

Vomitophobie

رهاب الاستفراغ

Emitophobia

Emitophobie

رهاب الاستفراغ

Fasmophobia

Fasmophobie

رهاب الأشباح

Radiophobia

Radiophobie

رهاب الإشعاعات

Hierophobia

Hiérophobie

رهاب الأشياء الدينية

Microphobia

Microphobie

رهاب الأشياء الصغيرة

Levophabia

Levophabie

رهاب الأشياء اليسارية

Mégalophobia

Mégalophobie

رهاب الأشياء الفخمة

Haptephobia

Haptephobie

رهاب الإصابة

Nosophobia

Nosophobie

رهاب الإصابة بالمرض

Amihophobia

Amihophobie

رهاب الاصابة بجروح

Phonophobia

Phonophobie

رهاب الأصوات

Acusticophobia

Acusticophobie

رهاب الأصوات

Athephobia

Athéphobie

رهاب الأطلال

Bathophobia

Bathophobie

رهاب الأعماق

Sitiophobia

Sitiophobie

رهاب الأكل

Sibophobia

Sibophobie

رهاب الأكل

Odinophobia

Odinophobie

رهاب الألم

Algophobia

Algophobie

رهاب الألم

Dermatosiophobia

Dermatosiphobie

رهاب امراض الجلد

Eremophobia

Eremophobie

رهاب الأماكن المنعزلة

Brontophobia

Brontophobie

رهاب الإنفجارات

Gephirophobia

Gephirophobie

رهاب الانهر والجسور

Potamophobia

Potamophobie

رهاب الانهر والجسور

Thermophobia

Thermophobie

رهاب البحر

Talasophobia

Talasophobie

رهاب البحر

Coprophobia

Coprophobie

رهاب البراز

Scatophobia

Scatophobie

رهاب البراز

Criophobia

Criophobie

رهاب البرد

Cheimophobia

Cheimophobie

رهاب البرد

Astraphobia

Astraphobie

رهاب البرق والرعد

Selaphobia

Selaphobie

رهاب البرق والشرر

Phagophobia

Phagophobie

رهاب البلع

Cainophobia

Cainophobie

رهاب التجديد

Dysmorphobia

Dysmorphobie

رهاب التشوه

Copophobia

Copophobie

رهاب التعب

Phronophobia

Phronophobie

رهاب التفكير

Petophobia

Petophobie

رهاب التهزئ

Cacotenophobia

Cacotenophobie

رهاب التهزئ

Dermatophobia

Dermatophobie

رهاب تقرح الجلد

Basophobia

Basophobie

رهاب التهاوي اثناء المشي

Chionophobia

Chionophobie

رهاب الثلج

Barrophobia

Barrophobie

رهاب الجاذبية

Necrophobia

Nécrophobie

رهاب الجثث

Neophobia

Néophobie

رهاب الجديد

Musophobia

Musophobie

رهاب الجرذان

Mastygophobia

Mastigophobie

رهاب الجلد

Doraphobia

Doraphobie

رهاب جلد الحيوان

Genophobia

Genophobie

رهاب الجنس

Lysophobia

Lysophobie

رهاب الجنون

Thermophobia

Thermophobie

رهاب الحر

Pyrexiophobia

Pyrexiophobie

رهاب الحرارة

Kinesiphobia

Kinésiophobie

رهاب الحركة

Entomophobia

Entomophobie

رهاب الحشرات

Acerophobia

Acerophobie

رهاب الحوامض

Zoophobia

Zoophobie

رهاب الحيوان

Ophidiophobia

Ophidiophobie

رهاب الحيات

Pecatiphobia

Pécatiphobie

رهاب الخطأ

Gymnophobia

Gymnophobie

رهاب خواء الجسد

Taphophobia

Taphophobie

رهاب الدفن حياً

Hematophobia

Hématophobie

رهاب الدم

Pediophobia

Pediophobie

رهاب الدمى والأطفال

Dimophobia

Dimophobie

رهاب الدوار

Vertigophobia

Vertigophobie

رهاب الدوار

Angiophobia

Angiophobie

رهاب الذبحة

Automisophobia

Automisophobie

رهاب الرائحة الذاتية

Higrophobia

Higrophobie

رهاب الرطوبة

Astraphobia

Astraphobia

رهاب الرعد

Olfactophobia

Olfactophobie

رهاب الروائح الكريهة

Phobophobia

Phobophobie

رهاب الرهاب

Pternophobia

Pternophobie

رهاب الريش

Chronophobia

Chronophobie

رهاب الزمن

Gamaphobia

Gamaphobie

رهاب الزواج

Agoraphobia

Agoraphobie

رهاب الساح

Catagelophobia

Catagelophobie

رهاب سخرية الآخرين

Cancerophobia

Cancérophobie

رهاب السرطان

Cleptophobia

Cléptophobie

رهاب السرقة

Syphilophobia

Syphilophobie

رهاب السفلس

Domatophobia

Domatophobie

رهاب السكن

Ftiziophobia

Ftiziophobie

رهاب السل

Tuberculophobia

Tuberculophobie

رهاب السل

Climacophobia

Climacophobie

رهاب السلالم

Ichthyophobia

Ichthyophobie

رهاب السمك

Toxicophobia

Toxicophobie

رهاب السموم

Iophobia

Iophobie

رهاب السموم

Dypsophobia

Dypsophobie

رهاب الشرب

Crystalophobia

Crystalophobie

رهاب شظايا الزجاج

Tricophobia

Tricophobie

رهاب الشعر

Heliophobia

Héliophobie

رهاب الشمس

Agiophobia

Agiophobie

رهاب الشوارع

Chenophobia

Chénophobie

رهاب الشوارع

Gerentophobia

Gérentophobie

رهاب الشيخوخة

Satanophobia

Satanophobie

رهاب الشيطان

Scabophobia

Scabophobie

رهاب الضحك

Batracophobia

Batracophobie

رهاب الضفادع

Photophobia

Photophobie

رهاب الضوء

Odontophobia

Odontophobie

رهاب طبيب الأسنان

Cherophobia

Chérophobie

رهاب الطرف

Hadephobia

Hadephobie

رهاب الظلام

Acluophobia

Acluophobie

رهاب الظلام

Dromophobia

Dromophobie

رهاب العبور

Dichephobie

Dichephobie

رهاب العدالة

Missophob

Missophobie

رهاب العدوى

Chipridophobia

Chipridophobie

رهاب العدوى التناسلية

Ornitophobia

Ornitophobie

رهاب العصافير

Demonophobia

Démonophobie

رهاب العفاريت

Arachnephobia

Arachnéphobie

رهاب العنكبوت

Hilophobia

Hilophobie

رهاب الغابات

Amatophobia

Amatophobie

رهاب الغبار

Hamartophobia

Hamartophobie

رهاب الغلط

Zelophobia

Zélophobie

رهاب الغيرة

Partenophobia

Partenophobie

رهاب الفتيات

Eozophobia

Eozophobie

رهاب الفجر

Cacoraphobia

Cacoraphobie

رهاب الفشل

Peniaphobia

Peniaphobie

رهاب الفقر

Astrophobia

Astrophobie

رهاب الفلك

Bromidorosiphobia

Bromidorosiphobie

رهاب فوح العرق

Antlopophobia

Antlopophobie

رهاب الفياضانات

Ballistophobia

Ballistophobie

رهاب القذائف

Homilophobia

Homilophobie

رهاب القسم

Siderachomophobia

Siderachomophobie

رهاب القطار

Gatophobia-Galeophobia

Gatophobie-Galeophobie

رهاب القطط

Ailurophobia

Ailurophobie

رهاب القطط

Pseudophobia

Pseudophobie

رهاب كاذب

Cheirophobia

Cheirophobie

رهاب الكتابة

Traumatophobia

Traumatophobie

رهاب الكدمات

Hormephobia

Hormephobie

رهاب الكدمات

Pantophobia

Pantophobie

رهاب الكذب

Rabiophobia

Rabiophobie

رهاب الكلب

Chinophobia

Chinophobie

رهاب الكلاب

Laliphobia

Laliphobie

رهاب الكلام

Miphophobia

Miphophobie

رهاب الكلام الكاذب

Onomatophobia

Onomatophobie

رهاب الكلمات

Electrophobia

Electrophobie

رهاب الكهرباء

Apeirophobia

Apéirophobie

رهاب اللا محدود

Harpascophobia

Harpascophobie

رهاب اللصوص

Vaccinophobia

Vaccinophobie

رهاب اللقاحات

Uranophobia

Uranophobie

رهاب اللواط

Chromatophobia

Chromatophobie

رهاب اللون

Nichtophobia

Nichtophobie

رهاب الليل

Hydrophobia

Hydrophobie

رهاب الماء

Aquaphobia

Aquaphobie

رهاب الماء

Crematophobia

Crématophobie

رهاب المال

Ergasiphobia

Ergasiphobie

رهاب المبادرة

Sociophobia

Sociophobie

رهاب المجتمع

Demophobia

Démophobie

رهاب المجموعة

Eclophobia

Eclophobie

رهاب المجموعة

Oclophobia

Oclophobie

رهاب المجموعة

Tocophobia

Tocophobie

رهاب المخاض

Cometophobia

Cométophobie

رهاب المذنبات

Eisoptrophobia

Eisoptrophobie

رهاب المرايا

Spectrophobia

Spectrophobie

رهاب المرايا

Catoptrophobia

Catoptrophobie

رهاب المرايا

Hypsophobia

Hypsophobie

رهاب المرتفعات

Acrophobia

Acrophobie

رهاب المرتفعات

Hedonophobia

Hédonophobie

رهاب المرح

Nosphobia

Nosophobie

رهاب المرض

Cardiophobia

Cardiophobie

رهاب مرض القلب

Teratophobia

Tératophobie

رهاب المسوخ

Ombrophobia

Ombrophobie

رهاب المطر

Metalophobia

Métalophobie

رهاب المعادن

Bibliophobia

Bibliophobie

رهاب المكتبات

Tanatophobia

Tanatophobie

رهاب الموت

Pnigophobia

Pnigophobie

رهاب الموت خنقاً

Anginophobia

Anginophobie

رهاب الموت خنقاً

Mecanophobia

Mécanophobie

رهاب الميكانيك

Bacilophobia

Bacilophobie

رهاب الميكروبات

Pyrophobia

Pyrophobie

رهاب النار

Anthropophobia

Anthropophobie

رهاب الناس

Apiphobia

Apiphobie

رهاب النحل

Gynophobia

Gynophobie

رهاب النساء

Gynecophobia

Gynécophobie

رهاب النساء

Auraphobia

Auraphobie

رهاب النسمة

Logophobia

Logophobie

رهاب النطق

Agalmatoremaphobia

Agalmatorémaphobie

رهاب نطق التماثيل

Ripophobia

Ripophobie

رهاب النفايات

Amaxophobia

Amaxophobie

رهاب النقليات

Hypnophobia

Hypnophobie

رهاب النوم

Meteorophobia

Météorphobie

رهاب النيازك

Telephonophobia

Téléphonophobie

رهاب الهاتف

Cacothenophobia

Cacothénophobie

رهاب الهزء من السلس

Panophobia

Panophobie

رهاب الهلع

Anemophobia

Anémophobie

رهاب الهواء

Aerophobia

Aérophobie

رهاب الهواء

Clitrophobia

Clitrophobie

رهاب الهواء المحصور

Maniaco-Phobia

Maniaco-phobie

رهاب الهوس

Hysterophobia

Hystérophobie

رهاب هيستيري

Monophobia

Monophobie

رهاب الوحدة

Cremnophobia

Crémnophobie

رهاب الوديان

Stazibazophobia

Stazibazophobie

رهاب الوقوف على القدمين

Asthenophobia

Asthénophobie

رهاب الوهن

Rheumatism Acute Articular (R.A.A.)

Rheumatisme Articulaire Aigu (R.A.A.)

روماتيزم مفاصل حاد

 

ز

Dysentery

Dysentérie

زحار

Corrhea

Corrhée

زفن

Coryza

Coryza

زكام

Constellation

Constellation

زملة

Deflection

Déflection

زوغان