A

A.C.T.H.

A.C.T.H.

هورمون نخامي

Abandon

Abandon

هجر

Child Abandon

Abandon d'enfant

هجر الأطفال

Cerebral Abscess

Abcès cérébral

خراج دماغي

Alimentar Aberration

Aberration Alimentaire

انحراف غذائي

Chromosomic Aberration

Aberration Chromosomique

انحراف صبغي

Abiotic

Abiotique

لا حيوي

Ablutomania

Ablutomanie

غسال

Aboulia

Aboulie

فقد الإرادة

Abreaction

Abréaction

تنفيس

Absence

Absence

غيبة

Abstinence

Abstinence

إمتناع

Abuse

Abuse

سوء الإستعمال

Acalculia

Acalculie

لا حساسية

Acatagraphia

Acatagraphie

اقلاب كلمات الجملة

Acatalepsia

Acatalepsie

معرفة ظنية

Acatamatesia

Acatamatesie

خسارة وظيفة نفسية

Akataphasia

Acataphasie

اضطراب تسلسل الكلمات في الحديث

Access

Accès (phase, période)

مدخل للنوبة

Accidentalim

Accidentalime

مذهب المصادفة

Closing in

Accolement au modèle

التصاق بالمثال

Accoutumance

Accoutumance

اعتياد

Acculturation

Acculturation

تثاقف

Accupressure

Accupressure

ضغط الأصابع

Accusation

Accusation

إتهام

Acenesthesia

Acénésthésie

انعدام الاحساس بالذات

Acerophobia

Acerophobie

رهاب الحوامض

Acetylcholine

Acétylcholine

أسيتيل كولين

Achromatic

Achromatique

عديم اللون

Glumatic Acid

Acide glumatique

حامض غليتاميك (اميني)

Acid homovanilique (HVA)

Acide homovanilique (HVA)

حامض هرموفانيليك

Acid Hydroxyindolacetic

Acide Hydroxyindolacétique

حامض هيدروكسي ايندول استيك

Akinesia

Acinésie, Akinésie

كساح

Acluophobia

Acluophobie

رهاب الظلام

Acoria

Acorie

لا شبعية

Tinnitus

Acouphène

تهيؤات سماع الضوضاء (طنين)

Acrophobia

Acro

رهاب الأساطير

Acroagonines

Acroagonines

اكرواغونين (مواد يفترض ان الجسم يفرزها اثناء الموت)

Acrocephalie

Acrocèphalie

دقة المخ - الجمجمة

Acrodynia

Acrodynie

اكروديني

Acromegalia

Acromégalie

كلثمة

Acromicria

Acromicrie

دقة الأطراف

Acrophobia

Acrophobie

رهاب المرتفعات

Faulty act

Acte manqué

هفوة

Morbid Acts

Actes Morbides

افعال مرضية

Activism

Activisme

مذهب الفعالية

General Activity

Activité générale

النشاط العام

Acuponcture

Acuponcture

وخز الإبر

Acusticophobia

Acusticophobie

رهاب الأصوات

Adaptation

Adaptation-Adaptivité

تكيف (قابلية أل)

Addiction

Addicton

تعلق بالمخدر

Adhesitivity

Adhésitivité

التحامية

Adipsy

Adipsie

فقد العطش

Psychology of Adjectifs

Adjectives (psychologie des)

علم نفس النعوت

Administrator (judiciar provisory)

Administrateur Provisoire Judiciaire

مدبر قضائي مؤقت

Administrator (legal provisory)

Administrateur Provisoire légal

مدبر شرعي مؤقت

Admission

Admission

تسليم

Adolescence

Adolescence

مراهقة

Adoption

Adoption

تبني

Adrenaline

Adrénaline

كظرين

Adrenolytic

Adrénolytique

كظريني

Adrenolytic

Adrénolytique

محلل الكظرين

Adrenomimetic

Adrénomimétique

داعم الكظرين

Adult

Adulte

بالغ

Adynamia

Adynamie

ضغط الحيوية

Aerophagy

Aérophagie

تجشؤ

Aerophobia

Aérophobie

رهاب الهواء

Intellectual weakening

Affaiblissement intellectuel

تراجع ذهني

Affect

Affect

وجدان

Affective

Affective

وجدانية

Africain psychopathology

Africaine (psychopathologie)

صفاقة افريقية

Agalmatoremaphobia

Agalmatorémaphobie

رهاب نطق التماثيل

Mental age

Age mental

عمر عقلي

Agiophobia

Agiophobie

رهاب الشوارع

Agitation

Agitation

هياج

Agnosia

Agnosie

عمه

Agnosticism

Agnosticisme

مذهب اللاادرية

Agoraphobia

Agoraphobie

رهاب الساح

Agramatism

Agramatisme

لا قواعدية

Agraphia

Agraphie

تعسر الكتابة

Agressivity

Agréssivité

عدوانية

Agrypnia

Agrypnie

حرمان النوم العلاجي

Aihmophobia

Aihmophobie

رهاب الأدوات الحادة

Ailurophobia

Ailurophobie

رهاب القطط

Aimance

Aimance

عشق

Akinesia

Akinésie

لا حركية

Alalia

Alalie

لا كلام

Alcoholism chronic

Alcoolisme chronique

كحال مزمن

Alcoholomania  

Alcoolomanie

هوس الكحول

Alcoolopathy

Alcoolopathie

امراضية الكحول

Alexia

Alexie

فقد القراءة

Alexythymia

Alexythymie

تكتم (كتم الإنفعالات-مفهوم نفسدي شامل)

Algohallucination

Algohallucination

هلوسة الألم

Algopareunia

Algopareunie

آلام الجماع

Algophobia

Algophobie

رهاب الألم

Mental Alienation

Aliénation mentale

انسلاب العقل

Alienism

Aliénisme

طب عقلي (المجانين)

Artificial alimentation

Alimentation artificielle

تغذية اصطناعية

In bed

Alitement

ملازمة الفراش

Allochiria

Allochirie

احساس مغاير

Alloesthesia

Alloesthésie

احساس مغاير

Allomnesia

Allomnésie

اضطراب تذكر الماضي

Allopsychic

Allopsychique

اضطراب النفاس المغاير

Allopsychosis

Allopsychose

ذهان مغاير

Altruist

Altruiste

ايثاري (غيري)

Amatophobia

Amatophobie

رهاب الغبار

Amaurosis

Amaurose

كمنة بصرية

Amaurotic

Amaurotique

كماني

Amaxophobia

Amaxophobie

رهاب النقليات

Ambition

Ambition

طموح

Ambivalence

Ambivalence

ثنائية العواطف

Amenorrhea

Aménorrhee

انعدام الطمث

Amentia

Amentie

ضعف العقل

Amibiasis

Amibiase

داء المتمورات

Amihophobia

Amihophobie

رهاب الاصابة بجروح

Amimia

Amimie

لا إيمائية

Amnesia

Amnésie

نساية

Amorphognosia

Amorphognosie

عمه الأشكال

Amphetamine

Amphetamine

آمفيتامين

Amusia

Amusie

نسيان اللحن

Anal

Anal

شرج

Analeptic

Analeptique

دواء منشط

Anality

Analité

شرجية

Transactional Analysis

Analyse Transactionnelle

تحليل تصالحي

Anancastic

Anancastique

دفع قسري

Anaphrodizia

Anaphrodisie

برودة جنسية

Anarthria

Anarthrie

عمه الترابط

Mental Anatopism

Anatopisme mental

اقلاب عقلي

Androgenic

Androgène

ذكار

Andromaniac

Andromanique

المرأة الهلوك

Andropause

Andropause

اياس الذكور

Anejaculation

Anéjaculation

لا قذف

Anemia (cerebral)

Anémie (cérébrale)

فقر دم دماغي

Anemophobia

Anémophobie

رهاب الهواء

Anerection

Anérection

لا نعوظ

Anétic

Anétique

لا عرفي

Anginophobia

Anginophobie

رهاب الموت خنقاً

Cerebral Angiography

Angiographie cérébral

تصوير شعاعي لأوعية الدماغ

Angiomatosis

Angiomatose

ورام وعائي

Encephalo - trigemined Angiomatosis

Angiomatose encéphalo – trigeminé

ورام  وعائي (دماغي-ثلاثي القوائم)

Retino - cerbellous Angiomatosis

Angiomatose rétino – cérébelleuse

ورام وعائي شبكي-مخيخي (فون هيبيل -ليندو)

Angiophobia

Angiophobie

رهاب الذبحة

Angoisse

Angoisse

قلق عصابي

Anideation

Anidéation

لا فكر

Mental Anorexia

Annorexie mentale

قهم عقلي

Retrograde Annulation

Annulation rétrograde

الغاء رجعي

Anonymographia

Anonymographie

كتابة مغفلة

Anorexigen

Anoréxigènes

مخفضات الشهية

Anosodiaphoria

Anosodiaphorie

عمه العاهة (في الشلل النصفي)

Anosognosia

Anosognosie

عمه العاهة

Anoxia

Anoxie, Anoxemie

نقص الأوكسجين

Anthropology

Anthropologie

مبحث الأناسة

Anthropophobia

Anthropophobie

رهاب الناس

Anticipation

Anticipation

استباق

Antidélirant

Antidélirant

مضاد هذيان

Antidepressor

Antidépresseur

مضاد انهيار

Antiemetic

Antiémétique

مضاد استفراغ

Antiepileptic

Antiépileptique

مضاد صرع

Antithypnotic

Antihypnotique

مضاد للنوم

Antibiotic

Antiobiotique

مضاد حيوي

Antiparkinsonien

Antiparkinsonien

مضاد باركنسون

Antipsychiatry

Antipsychiatrie

معاداة الطب النفسي

Antipsychotic

Antipsychotique

مضاد ذهان

Antisocial

Antisocial

معاد للمجتمع

Antlopophobia

Antlopophobie

رهاب الفياضانات

Anxiogenous

Anxiogène

مولد للقلق

Anxiolytic

Anxiolytique

مضاد للقلق

Apareunia

Apareunie

آلام الجماع

Apathy

Apathie

خمول

Apeirophobia

Apéirophobie

رهاب اللا محدود

Aphasia

Aphasie

حبسة

Aphrodisia

Aphrodisie

تقوية الباه

Apiphobia

Apiphobie

رهاب النحل

Apoplexy

Apoplexie

سكتة دماغية

Apperception

Apperception

استيعاب

Appetite

Appétit

شهية

Imitation Learning

Apprentissage par imitiation

تعلم بالتقليد

Approbavity

Approbavité

اقرارية

Apraxia

Apraxie

عمه حركي

Aprosexia

Aprosexie

لا انتباه

Aprosoïd

Aprosoïde

لا نغمية النطق

Apsychognosia

Apsychognosie

عمه الإحساس النفسي

Aquaphobia

Aquaphobie

رهاب الماء

Arachnephobia

Arachnéphobie

رهاب العنكبوت

Arachnoid

Arachnoide

عنكبوتي

Arbovirosis

Arbovirose

أمراض الفيروسات المفصلية

Archetype

Archétype

طراز غابر

Arganisme

Arganisme

ارغانية (وساوس مرضية)

Sign. Argyl-Robertson

Argyl-Robertson (signe de)

علامة آرجيل روبرتسون

Retard affective

Arriération affective

تخلف وجداني

Mental Retardation

Arriération intellectuelle

تخلف ذهني

Art - therapy 

Art – thérapie 

علاج بالفن

Arteriography

Artiériographie

تصوير شعاعي للشرايين

Ascestism

Ascestisme

مذهب الزهد

Sign. Aschaffenburg

Aschaffenburg (signe de)

علامة آشافينبورغ

Asialia

Asialie

فقد الريق

Asomatognosia

Asomatognosie

فقد الإحساس بأعضاء الجسد

Asphyxia

Asphyxie

اختناق

Self-Assertion

Assertion

تاكيد الذات

Self-Assertive Therapy

Assertive (thérapie)

علاج يعتمد مبدأ تأكيد الذات

Psychiatric care

Assistance psychiatrique

عناية طبنفسية

Association

Association

اقتران - ترابط تداع

Association of ideas

Association des idées

تداعي الأفكار

Assuetude

Assuetude

عبودية المخدر

Astazia

Astasie

تغيف (استحالة الوقوف)

Astaso-Abasia

Astaso - abasie

تغيف-لا خطو (استحالة الوقوف والمشي)

Astereoggnosia

Astéréoggnosie

فقد التلمس (استحالة التمييز باللمس)

Asthenia

Asthénie

وهن

Asthenophobia

Asthénophobie

رهاب الوهن

Astraphobia

Astraphobia

رهاب الرعد

Astraphobia

Astraphobie

رهاب البرق والرعد

Astrophobia

Astrophobie

رهاب الفلك

Asymbolia

Asymbolie

عمه الرموز

Asyntaxia

Asyntaxie

لا نحوي

Ataraxie

Ataraxie

اطمئنان (طمأنة)

Ataxie

Ataxie

لا تآزر القدرات العقلية

Sclerosis arterial Cerebrale

Aterosclérose cérébrale

تصلب شرايين الدماغ

Athephobia

Athéphobie

رهاب الأطلال

Athetosis

Athetose

كناع (حركات لا إرادية)

Athymhormia

Athymhormie

انعدام المزاج

Athymie

Athymie

فتور المزاج

Atrophy (cerebral)

Atrophie cérébrale

ضمور دماغي

Attention

Attention

انتباه

Attitude

Attitude

موقف

Auditive

Auditif

سمعي

Aura

Aura

نسمة

Auraphobia

Auraphobie

رهاب النسمة

Autism

Autisme

انطوائية

Autoaccusation

Autoaccusation

إتهام الذات

Autocritic

Autocritique

نقد ذاتي

Autodepilation

Autodépilation

عقلة نزع الشعر

Autodepreciation

Autodépréciation

احتقار الذات

Autoerotism

Autoérotisme

غلمة ذاتية

Autolysis

Autolyse

انحلال ذاتي

Mental Automatism

Automatisme mental

تلقائية عقلية

Automisophobia

Automisophobie

رهاب الرائحة الذاتية

Automutilation

Automutilation

ايذاء الذات

Authority

Autorité

سلطة

Autosadism

Autosadisme

سادية ذاتية

Autoscopy

Autoscopie

هلوسة ترائي الذات

Autosexualism

Autosexucalisme

جنوسية ذاتية

Autosuggestion

Autosuggestion

ايحاء ذاتي

Autotopoagnosia

Autotopoagnosie

عمه تحديد مواقع الأعضاء الذاتية

Autovalorisation

Autovalorisation

تقدير الذات

Avarice

Avarice

بخل

Aversion therapy

Aversion (thérapie)a

علاج تنفيري

Avowal

Aveu

اقرار

Blinds

Aveugles

عميان

Avitaminosis

Avitaminose

نقص فيتاميني

Provoked Abortion

Avortement provoqué

اجهاض مفتعل

Axiology

Axiologie

مبحث القيم (مذهب الخلاقة)

Azoophilia

Azoophylie

تعلق بالرموز الجنسية

Azotemia

Azotémie

تنترج الدم